دری؛ بر بلندای هرگز! (اين، سرگذشت مردي است كه هيچكس نبود!)

من از سكوت سياه سنگين شب سخن مي گويم مردي با چراغي در دست/ با چراغي در برابرش/ با چراغي در دل اش كه مي خواست همه ي درها را بگشايد ... و گامي نهاد بر بلنداي هرگز! تا شانس ش را ان جا هم محك زند. و امید بسته است به موجی سبز که می خواهد دوباره امید ببخشد با پرچمی برفراز همه ی هرگز ها

آبان 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست